До уваги абітурієнтів

Витяг з

 ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

до Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної ради

(ІV ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ, п.4.22)

 При перевірці диктанту екзаменатор підкреслює орфографічні помилки і надписує зверху потрібну літеру. При пунктуаційних помилках закреслює або ставить необхідні у цьому випадку розділові знаки.

            На полях умовними позначками помічаються помилки (І –орфографічні, V - пунктуаційні).

            Інші знаки для пояснення помилок використовувати забороняється. Усі

 записи робляться тільки чорнилом червоного кольору (пастою).

 Оцінювання 

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

1.      Орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

 виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки:

- на правила, які не включені до шкільної програми;

- на ще не вивчені правила;

- у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась спеціальна робота;

- у передачі так званої авторської пунктуації.

2.        Повторювані  помилки (помилка у тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів), вважається однією помилкою; однотипні (помилки на те само правило), але в різних словах вважаються різними помилками. 

Розрізняють грубі і негрубі помилки 

            До негрубих відносяться помилки допущені:

-  у винятках з усіх правил;

-  у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;

- у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

- у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший;

- у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);

- у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;

- в заміні українських букв російськими.

                                                      П’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки.

                                                      Орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.

 

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба)

10

1

11

1 (негруба)

12

 

При перевірці письмової роботи з математики екзаменатор підкреслює невірний знак, цифру, результат. На полях виконання завдань  результат перевірки фіксується балами - 0б; 0,5б; 1б; 1,5б; 2б.

                Перевіривши роботу, екзаменатор на першій сторінці листа-вкладки виставляє кількість балів за розв’язання прикладів (задач) у порядку, наведеному в картці завдання.

                Після цього виставляється  оцінка з математики. Максимальна  оцінка – 12 балів.

                Тестові завдання складені із основних розділів програми для загальноосвітніх навчальних закладів, включають варіант завдання з алгебри і геометрії.

Кожен варіант завдань розділено на три рівні складності – три частини:

1.        Тести першого рівня – перша частина (завдання 1-4) призначені для перевірки засвоєння матеріалу на рівні його розуміння.

Їх розв’язання потребує від абітурієнта уміння розпізнати основні математичні об’єкти і виконувати завдання за відомими алгоритмами в стандартних ситуаціях. Успішне розв’язання цих завдань дає змогу зробити висновок про початковий і середній рівень навчальних досягнень вступників. Для кожного із завдань запропоновано чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.

Правильні відповіді оцінюються 1 балом. Максимальна кількість балів, набрана за виконання першої частини становить 4 бали.

2.        Тести другого рівнядруга частина (завдання 5-8 з алгебри, завдання 5-6 з геометрії) включають завдання середньої складності, які характеризують базовий рівень навчальних досягнень абітурієнтів.

Вступники повинні вміти використовувати набуті знання і вміння в нових або незнайомих для них ситуаціях. Успішне розв’язання цих завдань дає змогу зробити висновок про достатній рівень навчальних досягнень абітурієнтів.

Завдання другого рівня складності виконуються із записом ходу розв’язування завдання.

Правильне розв’язання завдань цього рівня оцінюються від 0 до 1,5 бала. Максимальна кількість балів, набрана за виконання другої частини становить 5 балів.

3.        Високий рівеньтретя частина  (завдання 9 з алгебри, завдання 7 з геометрії) оцінюються 3 балами.

Розв’язання задачі третьої частини повинно супроводжуватися записами, які включають числові і алгоритмічні перетворення, виконання малюнків і пояснення до них, обґрунтування висловлених тверджень.

Для письмового іспиту з математики виділяється 1,5 астрономічні години 

Завдання з математики розв’язуються у послідовності, яка зручна для вступника.

Log in